OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej ebooků (elektronických knih) a online kurzů

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

1. Úvodní ustanovení

Zakoupením online vzdělávacích kurzů nebo e-booků či dalších produktů na webu www.syrar.cz potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP).VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu vzdělávacího produktu uzavřené na dálku mezi prodávajícím a Klientem.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Základní pojmy:

Poskytovatel online video kurzu, kurzů výroby sýrů,  e-booků (E - knih)  je Petr Rys (dále jen Prodejce): 

Petr Rys

Cetoraz 62, 394 11 Cetoraz

IČ: 68528990

web. www.syrar.cz

e-mail: ryspetr@gmail.com.

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila online vzdělávací produkt, ebook, kurz na živo nabízený Prodejcem na www.syrar.cz (dále jen Klient).

Vzdělávacím kurzem Výroba sýrů  se rozumí kurz (workshop) nabízený prostřednictvím webové stránky www.syrar.cz, který je lektorován na živo nebo zpřístupněn elektronicky.

E-bookem (E-knihou) se rozumí textový soubor ve formátu pdf nabízený prostřednictvím webové stránky www.syrar.cz, který se nedodává na hmotném nosiči.

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online vzdělávacího produktu na webové stránce www.syrar.cz , odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat:  

 • Jméno a Příjmení klienta nebo název společnosti
 • Adresu trvalého bydliště klienta nebo sídla společnosti 
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo klienta 
 • Název vzdělávacího kurzu
 • Cenu za jednotlivý kurz a cenu celkem 
 • Způsob platby
 • Souhlas s VOP

Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi vzdělávacích kurzů nebo ebooku a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Prodejcem a Klientem.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce.  Platí výhradně ceny uvedené na internetové stránce www.syrar.cz .

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách prodejce (www.syrar.cz).

3. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese www.syrar.cz .
 2. Klient si objednává předmět smlouvy (vzdělávací produkt) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.syrar.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
 3. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.syrar.cz  a že s nimi souhlasí. 
 4. Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu vzdělávacího kurzu.

4. Cena, způsob platby a doprava

 1. Aktuální cena vzdělávacích produktů je uvedena na webové stránce Prodejce www.syrar.cz a také ve shrnutí elektronické objednávky.
 2. Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení platby. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail.  Prodejce není plátce DPH.
 3. Možnosti platby:
 • Bankovním převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře.
 • Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

  Platba kartou
  Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky

 • Platba bankovním převodem
  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

 • Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
  Kontakty
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267
   
   

 • ZPŮSOB DODÁNÍ E-KURZU. E-kurz bude ve formě členské sekce do které vám zašlu přístupy v den zahájení kurzu na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
  DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-kurz po zahájení kurzu dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude e-kurz dodán obratem po provedení platby.
  NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (e-kurzu) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
  Po obdržení přístupů k e-kurzu, si prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf.

5. Dodací podmínky

 1. Všechny zmíněné vzdělávací produkty jsou distribuován výhradně online formou. Po úplném uhrazení objednávky je Klientovi neprodleně zřízen členský účet a jsou mu zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Klient má přístup ke kurzu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím svého účtu v případě online kurzu. Při objednání ebooku je tento po uhrazení automaticky doručen na email klienta nejpozději do 24 hodin od úhrady. Při objednání a zaplacení kurzu tzv. na živo má Klient právo se tohoto kurzu zúčastnit.
 2. Přístup ke všem online vzdělávacím produktům je časově omezen a to na 1 rok. Pokud by z jakéhokoliv důvodu Prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, je Prodejce nejprve povinen umožnit Klientovi stáhnout všechny produkty na disk Klienta
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta. Klient není oprávněný poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám ani žádným jiným způsobem šířit dále vzdělávací kurzy. 
 4. Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

6. Odstoupení od smlouvy

 1. Za své produkty ručí Prodejce zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
 2. Při objednání online vzdělávacího produktu má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 14 dnů ode dne zaplacení produktu. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: ryspetr@gmail.com s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury. Klientovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 30 dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta. 
 3. Po odstoupení od smlouvy bude Klientovi zrušen přístup do členské sekce a Klient  nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online vzdělávacím kurzem.

7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

     1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112  a            § 2165 až 2174 NOZ.

     2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

     3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt (kurz) při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada     projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

    4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo především nové přístupové údaje) a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez  vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

    5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.

  6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

  7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na moji elektronickou adresu ryspetr@gmail.com., nebo zaslat písemně na adresu  uvedenou   v čl. II VOP. K reklamaci přiložíte fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.  Případné vrácení peněz proběhne na účet přijaté platby do 5 pracovních dnů.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.
 2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 3. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.syrar.cz , popřípadě dalšími informačními kanály.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.syrar.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.