Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

1. Úvodní ustanovení

Zakoupením online vzdělávacích kurzů nebo e-booků či dalších produktů na webu www.syrar.cz potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP).VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu vzdělávacího produktu uzavřené na dálku mezi prodávajícím a Klientem.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Základní pojmy:

Poskytovatel online video kurzu, kurzů výroby sýrů,  e-booků (E - knih)  je Petr Rys (dále jen Prodejce): 

Petr Rys

Cetoraz 62, 394 11 Cetoraz

IČ: 68528990

web. www.syrar.cz

e-mail: ryspetr@gmail.com.

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila online vzdělávací produkt, ebook, kurz na živo nabízený Prodejcem na www.syrar.cz (dále jen Klient).

Vzdělávacím kurzem Výroba sýrů (měkkých sýrů) se rozumí kurz (workshop) nabízený prostřednictvím webové stránky www.syrar.cz, který je lektorován na živo.

E-bookem (E-knihou) se rozumí textový soubor ve formátu pdf nabízený prostřednictvím webové stránky www.syrar.cz, který se nedodává na hmotném nosiči.

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online vzdělávacího produktu na webové stránce www.syrar.cz , odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat:  

 • Jméno a Příjmení klienta nebo název společnosti
 • Adresu trvalého bydliště klienta nebo sídla společnosti 
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo klienta 
 • Název vzdělávacího kurzu
 • Cenu za jednotlivý kurz a cenu celkem 
 • Způsob platby
 • Souhlas s VOP

Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi vzdělávacích kurzů nebo ebooku a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Prodejcem a Klientem.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce.  Platí výhradně ceny uvedené na internetové stránce www.syrar.cz .

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách prodejce (www.syrar.cz).

3. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese www.syrar.cz .
 2. Klient si objednává předmět smlouvy (vzdělávací produkt) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.syrar.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
 3. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.syrar.cz  a že s nimi souhlasí. 
 4. Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu vzdělávacího kurzu.

4. Cena a způsob platby

 1. Aktuální cena vzdělávacích produktů je uvedena na webové stránce Prodejce www.syrar.cz a také ve shrnutí elektronické objednávky.
 2. Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení platby. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail.  Prodejce není plátce DPH.
 3. Možnosti platby:
 • Bankovním převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře.
 • Online platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay.  

5. Dodací podmínky

 1. Všechny zmíněné vzdělávací produkty jsou distribuován výhradně online formou. Po úplném uhrazení objednávky je Klientovi neprodleně zřízen členský účet a jsou mu zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Klient má přístup ke kurzu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím svého účtu v případě online kurzu. Při objednání ebooku je tento po uhrazení automaticky doručen na email klienta nejpozději do 24 hodin od úhrady. Při objednání a zaplacení kurzu tzv. na živo má Klient právo se tohoto kurzu zúčastnit.
 2. Přístup ke všem online vzdělávacím produktům je časově omezen a to na 1 rok. Pokud by z jakéhokoliv důvodu Prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, je Prodejce nejprve povinen umožnit Klientovi stáhnout všechny produkty na disk Klienta
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta. Klient není oprávněný poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám ani žádným jiným způsobem šířit dále vzdělávací kurzy. 
 4. Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

6. Odstoupení od smlouvy

 1. Za své produkty ručí Prodejce zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
 2. Při objednání online vzdělávacího produktu má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 14 dnů ode dne zaplacení produktu. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: ryspetr@gmail.com s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury. Klientovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 30 dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta. 
 3. Po odstoupení od smlouvy bude Klientovi zrušen přístup do členské sekce a Klient  nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online vzdělávacím kurzem.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.
 2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 3. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.syrar.cz , popřípadě dalšími informačními kanály.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.syrar.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.